РЕФЕРАТЫ КУРСОВЫЕ ДИПЛОМЫ СПРАВОЧНИКИ

Раздел: Экономика и Финансы
Найдены рефераты по предмету: Менеджмент (Теория управления и организации)

Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
274 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
59 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст Вступ 1. Система професійної підготовки працівників Україні в умовах становлення ринкової економіки 2. Організація та вдосконалення підготовки й підвищення кваліфікації кадрів робітничих професій 2.1 Підготовка кадрів робітничих професій на виробництві та її вдосконалення 2.2 Підготовка працівників в професійно-технічних закладах 3. Зарубіжний досвід вдосконалення професійної підготовки працівників 4. Покращення фінансування освіти та професійної підготовки Висновки Список використаної літератури Вступ Освіта та професійна підготовка є фундаментом людського розвитку і прогресу суспільства. Вони також виступають гарантом індивідуального розвитку, виховують інтелектуальний, духовний та виробничий потенціал суспільства. Розвиток держави, структурні перетворення на мікро- та макроекономічному рівнях мають гармонійно поєднуватись з реформою освіти, професійною підготовкою для того, щоб задовольнити потреби і прагнення людей. Формування ринкових відносин, становлення в Україні демократії зумовлюють зміну цільових настанов професійної освіти. Першочерговості набуває задоволення різноманітних освітніх потреб особистості заради її розвитку і самореалізації, а також для забезпечення її конкурентоспроможності на ринку праці. В будь-якому суспільстві одним із загальних законів його розвитку є закон підвищення якості населення, яке проявляється в тому, що кожне наступне покоління має більш високі якості в порівнянні з минулим. Це визначається закономірностями розвитку науково-технічного і соціальне—економічного прогресу. Підвищення освітнього й культурного рівня працівників, їх професійної компетентності є не тільки важливим резервом удосконалення системи управління трудовими ресурсами, а й одним із вирішальних факторів успішного вирішення багатьох соціальних та економічних проблем. Розвиток науки і техніки, ринкової економіки вимагають зовсім іншого професійно-кваліфікаційного рівня трудових ресурсів. Зростає потреба в кваліфікованих працівниках, які мають високий загальноосвітній рівень, широкопрофільну професійну підготовку, спроможні швидко оволодіти новими технологіями, орієнтуватися у виробництві, яке динамічно змінюється, готові до постійного вдосконалення своїх знань і вмінь, конкурентоспроможних на ринку праці. Отже, виникає необхідність удосконалення системи формування якості трудового потенціалу, створення єдиної національної системи загального, безперервного професійного навчання з відповідним науково-методичним, фінансовим та кадровим забезпеченням. За даними наукових досліджень, 34 % випускників середньої загальноосвітньої школи приступають до роботи без попередньої професійної підготовки, що гальмує раціональне використання трудових ресурсів. Ринок вимагає людей високої кваліфікації, професійних та мобільних. Кваліфікація - це якісна характеристика працівників певної професії. Вона залежить від рівня професійних знань, вмінь, навичок і здібностей до праці. Ринок вимагає працівника, який має дві-три професії, оскільки постійно виникають нові і відмирають старі традиційні професії. І це вимагає підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Нормативний термін навчання визначається програмою. Особи, що успішно пройшли державну атестацію, отримують документи про здобуття професійно-технічної освіти та кваліфікації кваліфікованого робітника. 2. Молодший спеціаліст - кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні вміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення типових професійних завдань, що передбачені для відповідних посад у певній галузі народного господарства. Освітньо-професійна підготовка молодшого спеціаліста забезпечує одночасне здобуття базової освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста на базі неповної загальної середньої освіти або на базі базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту Ця програма складається з навчальних дисциплін фахового спрямування та з різних видів практичної підготовки і може включати окремі дисципліни освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Програма підготовки молодшого спеціаліста реалізується вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації. Нормативний термін навчання не може перевищувати на базі повної загальної середньої освіти трьох років, а базової - чотирьох років. Для кваліфікованих робітників із спорідненою професією цей термін зменшується на один рік. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи про здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацію молодшого спеціаліста. 3. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані вміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за напрямком підготовки та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. Ця програма складається із загальних фундаментальних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін відповідного напрямку підготовки, а також з різних видів практичної підготовки. Програма підготовки бакалавра реалізується в навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Нормативний термін навчання осіб визначається програмою, але не може перевищувати 4-х років. Для осіб, що складають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, цей термін зменшується на один—два роки. Особи, які успішно пройшли державну акредитацію, отримують документ про здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацію бакалавра. 4. Спеціаліст — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні вміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі відповідної освітньої програми підготовки бакалавра.

Термос-кувшин "Webber" 31004/13S, серо-зеленый (1 л).
Термос-кувшин с узкой горловиной со стеклянной колбой предназначен для хранения и розлива горячих и холодных напитков, заваривания чая и
504 руб
Раздел: Кувшины, графины
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Велосипед-коляска трехколесный Moby Kids "Stroller trike. AIR Car", цвет: персиковый.
Детский трёхколёсный велосипед-коляска "Stroller Trike (Строллер Трайк) 10x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Данную
6827 руб
Раздел: Трехколесные

Кожен вид може проводитися як за індивідуальною, так і за курсовою формою навчання. Сьогодні в європейських країнах професійна підготовка кадрів робітничих професій здійснюється за такими основними моделями: • поєднання загального навчання і професійної підготовки в заключний період середнього навчання тривалістю 3—4 роки (модель — 1); • концентрація всього профнавчання в спеціальних закладах (ПТУ) з малою кількістю загальноосвітніх дисциплін або їх відсутністю (модель 2); • модель «дуального учнівства», при якій 20-25 % всього часу учні вчаться в державній профшколі, вивчають там загальні та спеціальні дисципліни, а в основний час вивчають спеціальність на фірмі під керівництвом наставника фірми (модель 3); • «класичне навчання» — коли освоєння професії і необхідної для роботи інформації здійснюється на робочому місці (модель 4). У цьому випадку держава не несе практичних витрат; • короткотермінова профпідготовка після закінчення середньої школи на фірмах за рахунок держави з метою подолання молодіжного безробіття (модель 5). Як правило, у розвинутих країнах поєднуються декілька моделей підготовки працівників, але домінує одна модель: так, модель 1 — в Швеції; модель 2 — в Німеччині; модель 4 — в Японії; модель 5 — в Англії, модель 2-у більшості європейських країн. 3. Зарубіжний досвід вдосконалення професійної підготовки працівників У розвинутих країнах склалася нова концепція професійно-технічної освіти, яка передбачає повну загальноосвітню базу підготовки, розширення профілю спеціальної підготовки, розвиток здібностей і бажання постійного оновлення знань. Головним у концепції є вдосконалення зв'язків між системою підготовки кадрів і виробництвом. Система освіти, що склалася, не встигає забезпечити оволодіння спеціальностями, які з'являються на виробництві. Тому саме виробництво покликане активніше сприяти набуттю й розвитку кваліфікації робітників. Проблема полягає не тільки в пристосуванні системи підготовки робочих кадрів до потреб даного виробництва, а й у випереджаючому зростанні якості робочої сили відносно цих зростаючих потреб. Таким чином, підвищення ролі людського фактора потребує активного зворотного зв'язку. Протягом останніх 15-20-ти років професійна освіта і професійна підготовка кадрів стали одним із найбільш швидкозростаючих секторів економіки розвинутих країн. За оцінками фонду Карнегі, починаючи з 1985 року в США на професійну підготовку після закінчення середньої школи щорічно витрачається більше 100 млрд. дол., з яких близько 60 млрд. дол. припадає на університети і коледжі, а 40 млрд. дол. складають витрати фірм і корпорацій на внутрішньо фірмову підготовку кадрів. Тобто, у підготовку спеціалістів держава вкладає 60 % усіх коштів. У США нині щорічно проходить професійну підготовку або підвищує кваліфікацію майже 8 млн. робітників. У Франції кількість охоплених різними формами профпідготовки наближається до 4 млн. осіб. Зростаючі вимоги до знань та професійних навичок під впливом науково-технічного прогресу вимагають підвищеної уваги до концептуальних розробок безперервної освіти, а головне — до її практичного втілення.

путь к просветлению

Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Але дв свтов вйни геть змнили цю ситуацю й звели нанвець нацоналстичний деал. Вдраза до нацистського варварства, величезна вартсть неможливсть ведення поодинц тотально вйни, що приводить до необхдност вербувати тисяч етнчно неоднордних робтникв солдатв, рст числа величезних транснацональних промислових пдпримств засобв масових комункацй, а також багатостороннх вйськових блокв, усе це пдрвало самостйнсть мць нацонально держави. Наслдком цього стало повернення до полетнчно рарх для адекватного забезпечення нагальних потреб необхдною клькстю квалфкованих працвникв. Фактично, з варварських часв нацоналстичний деал нацонально дност був не просто вдхиленням вд курсу стор людства, а, зрештою, примарою; суспльна реальнсть завжди була полетнчною рархю, навть на нацоналстичному Заход. На перший погляд, це переконлива теза. Полетнчна належнсть була, залишаться, одним з стйких особливостей людського стану. Але теза Мак-Нла заснована на значно бльшому розрив мж етносами й нацями та мж етнчною належнстю й нацоналзмом, нж це можна пдтвердити сторичними фактами ... »

Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

На принципах інноваціиності й дитиноцентризму має будуватися вся освітня діяльність, вся система відносин у суспільстві, ставлення дорослих до дітей. Культура дитиноцентризму та інноваціиності повинна визначати всю діяльність сучасного вчителя як у школі, так і поза і» і межами. І безумовно, такий тип культури має стати панівним у вищих педагогічних навчальних закладах. Що нам слід практично зробити, аби педагогічна освіта забезпечила сучасний тип і рівень освітньої діяльності, сприяла модернізації середньої школи та інтеграції в європейський освітній простір? Серед багатьох напрямів роботи виокремимо декілька. Насамперед організаційно-структурних змін мають зазнати освітньо-кваліфікаційні рівні вищої педагогічної освіти, перелік педагогічних спеціальностей і мережа вищих педагогічних навчальних закладів. Як відомо, в Україні підготовка педагогічних працівників здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Проте освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста сьогодні вже не відповідає зрослим вимогам суспільства до вчителя. Тому пропонується перейти на підготовку педагогічних працівників за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр і магістр. открыть »
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Беговел Baby Care "Fivity", зелёный.
Baby Care Fivity – беговел на 10-дюймовых колесах, оснащенный ручным тормозом. Лучший способ разнообразить летнюю прогулку с ребенком.
1989 руб
Раздел: Беговелы
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

Кодекс законів про працю України

За наявност зазначених пдстав умов матеральна вдповдальнсть може бути покладена незалежно вд притягнення працвника до дисциплнарно, адмнстративно чи кримнально вдповдальност. На працвникв не може бути покладена вдповдальнсть за шкоду, яка вдноситься до категор нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержан пдпримством, установою, органзацю прибутки за шкоду, заподяну працвником, що перебував у стан крайньо необхдност. Працвник, який заподяв шкоду, може добровльно покрити повнстю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працвник може передати для покриття заподяно шкоди рвноцнне майно або поправити пошкоджене. Стаття 131 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працвникв по збереженню майна Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити працвникам умови, необхдн для нормально роботи забезпечення повного збереження дорученого м майна. Працвники зобов'язан бережливо ставитися до майна пдпримства, установи, органзац вживати заходв до запобгання шкод ... »

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Служби управління персоналом великих організацій, як правило, складаються з відділу кадрів, відділу навчання, відділу оцінки персоналу та оплати праці, відділу соціального захисту, відділ охорони праці та техніки безпеки, соціологічної лабораторії, юридичного відділу, відділу організації праці. Можуть бути ще інші підрозділи. Розглянемо цілі та функції основних підрозділів служби управління персоналом. Мета відділу кадрів – зберігання кваліфікованих працівників в умовах нестабільного виробництва та найм кадрів. Функції відділу кадрів: забезпечення кадрами виробничої програми (прийняття, розташування, звільнення), кадрове діловодство, аналіз тікучості кадрів та дисціпліни праці, підготування приказів по кадрам. Мета відділу навчання – організація процесу навчання для керівників, спеціалістів, робочих. Функції відділу навчання: навчання керівників, спеціалістів, робочих основам ринкової економіки; організація процесу навчання та аттестиції керівників, спеціалістів, робочих на знання правил техніки безпеки, охорони праці; підвищення квалифікації керівників, спеціалістів, робочих шляхом навчання в вищих та середніх навчальних закладах; підготовка викладачів з числа керівників та спеціалістів організації; вивчення і узагальнення досвіду найкращих працівників, організація виробничої практики студентів. открыть »

Велика Вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця

Установлюються щоденн повдомлення ЦК парт про хд виробництва та вдвантажень, щотижнев телеграфн шифрован повдомлення свох «главкв» у Москв через спецвддли, якими завдують апробован через НКВД особи. Догляд та облк виконання «спецзамовлень», а також складання вдомостей виконуться спецяльно добраними, «засекреченими» також через НКВД, працвниками. Щотижня в ЦК парт вдбуваються наради чи, бльш правдиво, доповд господарникв про хд виробництва й вдвантаження по оборонних замовленнях; ну, й звичайно, тут же вдбуваться «накачка» господарникв. Одночасно гарячкове велось будвництво оборонних споруд на недавно приднаних на Заход землях.[36] Десятки тисяч нженерв, технкв та квалфкованих робтникв уже з початку 1940 року було моблзовано надслано до нових захднх кордонв. Уже з лта 1940 року замовлення для захднх зон були поставлен поза всякою чергою на перше мсце мж так званими оборонними замовленнями. Анекся Бессараб й Буковини в червн 1940 року, приднання до СССР, «згдно з палким бажанням населення», Латв, Литви й Естон в липн 1940 року,[37] являючись актами найбезсоромншого насильства, актами аAрес, одночасно були пдготовкою вихдних пляцдармв для майбутньо вйни ... »

Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

Спробуємо проаналізувати складові соціокультури Центру. По-перше по відношенню до роботи працівників: - в організації не надається можливості найманим працівникам опанувати спеціальністю; - організація не може надати можливості бажаючим для опанування новими спеціальностями;- в підрозділах організації налагоджена розумна система висування на нові посади; - робочі місця облаштовані за евростандартами у переважної більшості тільки адміністративного персоналу; - все що необхідно для роботи персонала, знаходиться під рукою, але це не свідчить про комфорт працівників. Це стосується продавців, що працюють в кіосках роздрібної мережі Центру, через незначну торгову площу і широкий асортимент виникають певні незручності;- важко судити , чи подобається робота працівникам, тому що в сьогоднішніх економічних обставинах задоволення роботою у більшості визначається прямо пропорційно величині зарплатні; - трудове навантаження можна вважати оптимальним у всякому разі для адміністративного персоналу. В той же час продавці працюють з 9-30 до 18-30 шість днів на тиждень. Таке навантаження не можна вважати оптимальним. Тепер, щодо комунікацій: - в організації існують чіткі посадові інструкції щодо правил поведінки для адміністративного персоналу та загальні інструкції для виробничого; - в організації налагоджена система комунікацій, цьому сприяє структура організації та методи управління; - існують різні форми і методи комунікацій - ділові контакти, збори, щотижневі для адміністративного персоналу і раз на місяць для виробничого, друкована інформація; - не існує неузгодженості в одержанні внутрі організації інформації, але бувають і виключення; - стимулюється двостороння комунікація, цьому сприяє малочисельність адміністрації, і праця в режимі єдиної команди. открыть »
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
695 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Послуги або сервіс залежать від мотивації працівників: інтонації в спілкуванні з гостем, готовність піти назустріч гостю, вирішити його проблеми, постійна робота над покращенням процесу надання послуг – всі ці фактори впливають на якість послуг. Різні рівні мотивації впливають на конкурентоспроможність ресторанного господарства. Результати багато чисельних досліджень свідчать, що існує прямий взаємозв'язок між лояльністю працівників та лояльністю клієнтів. Багато підприємств розробляють серйозні комплексні програми мотивації персоналу. Однак ці програми не завжди працюють ефективно, так як не враховують особливості окремих працівників. Система мотивації повинна розроблятися і запроваджуватися в руслі загальної стратегії підприємства. Слід пам'ятати, що сама стратегія реалізується на конкретних робочих місцях. І тут необхідний баланс між інтересами організації в цілому та окремих працівників. Отже, необхідно побудувати систему стимулювання, яка б викликала конструктивну поведінку членів трудового колективу. Враховуючи вищесказане, обрана тема дипломної роботи на сьогоднішній день є дуже актуальною. открыть »

Системний підхід до управління персоналом фірми

Стадія формування персоналу покликана вирішувати такі задачі: o встановлення співвідношення чисельності працівників з різними професійно-кваліфікаційними і соціально-демографічними характеристиками для досягнення максимальної відповідності між структурами робіт, робочих місць і персоналом; o забезпечення оптимального ступеня завантаження робітників з метою повною використання їх трудового потенціалу і підвищення ефективності їх праці; o оптимізацію структури працівників з різним функціональним змістом праці. В основу рішення цих задач можуть бути покладені основні принципи використання персоналу в організації: . відповідність чисельності працівників обсягу виконуваних робіт; . узгодженість кваліфікації працівника з рівнем складності його трудових функцій; . обумовленість структури персоналу підприємства об’єктивними чинниками виробництва; . максимальна ефективність використання робочого часу; . створення умов для постійного підвищення кваліфікації і розширення виробничого світогляду працівників. Між цілями і функціями існують певні відмінності. Мета – це стан, якого прагнуть досягти, а функція – це фактична дія. Цілі організації характеризуються трьома ознаками: a) вони відображають бажаний стан в майбутньому; b) вони визначають цей стан конкретно; c) їх офіційно затверджують, а керівництво підприємства з ними погоджується. открыть »
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
308 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
380 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Подарочная шкатулка-коробка "Воздушный шар".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный
315 руб
Раздел: Коробки

Робота вихователя-методиста

Зміст Вступ Ідеальна модель вихователя методиста Психологічна характеристика вихователя методиста Освітньо-педагогічна характеристика вихователя методиста Погляд психолого-педагогічної науки на формування особистості вихователя методиста Висновок Список літератури Вступ Змістові й конструктивні зміни, які відбуваються в системі освіти, зокрема в загальноосвітній середній школі як базовому її осередку, зумовлюють необхідність підготовки педагогічних працівників нової генерації, здатних здійснювати професійну діяльність на демократичних і гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику як пріоритетну функцію держави, формувати в підростаючого покоління готовність до життя й діяльності в сучасному суспільстві. У зв єкта діяльності. Одним з важливих індикаторів людської індивідуальності є активність майбутньої творчої діяльності людини, втілення, реалізація всіх можливостей історичної природи людини. У цьому контексті доречно вжити слово «неповторний», оскільки саме у продуктах творчої діяльності, яка змінює оточуючу дійсність, виражається неповторний внесок особистості в суспільний розвиток. открыть »
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Блинница (блюдо с крышкой) "Клубника", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
726 руб
Раздел: Блюда
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов

Суверенітет України

З 52-х мільйонів населення України 9,2 мільйона осіб навчаються у різних навчальних закладах, що становить 70 % громадян у віці від 7 до 24 років. Окрім того, в дитячих дошкільних закладах виховується майже 1,9 млн дітей- дошкільнят.Досить високий освітній рівень забезпечується добре підготовленим викладацьким корпусом. Так, майже 85 % педагогічних працівників загальноосвітніх навчально-виховних закладів України мають вищу або незакінчену вищу освіту. Близько 60 % викладачів вищих освітніх закладів III-IV рівнів акредитації (університети, академії, інститути, консерваторії) мають науковий ступінь чи наукове звання.В умовах багатонаціональної держави, якою є Україна, великого значення набуває задоволення окремих національно-мовних потреб. За роки незалежності в Україні відчутно розширилася мережа навчальних закладів з українською мовою викладання, що є безумовним свідченням поступового подолання негативних тенденцій щодо функціонального застосування української мови. Зокрема, в загальноосвітніх школах викладання українською мовою ведеться майже в 3/4 від їхньої загальної кількості. Близько 14 % шкіл працюють російською мовою, а в 2,5 тис. шкіл викладання ведеться кількома мовами.Останніми роками в Україні значну увагу приділено розвиткові навчально- виховних закладів нового типу — гімназій та ліцеїв. открыть »

Диференційний підхід в системі навчання

У документах закладається нова модель функціонування загальної середньої освіти. Вона спрямована на гуманне ставлення до дитини, повагу до неї. Ці документи повинні удосконалити педагогічне середовище, сприяти створенню в учнів внутрішньої мотивації до навчання. Обов'язковою стане і громадська експертиза проектів розроблених документів. На секціях вчителів рекомендовано обговорити необхідність впровадження особистісно-орієнтовного навчання та вирішення проблеми розвантаження школярів, запровадження нової системи оцінювання знань учнів. Предметом обговорення на методоб'єднаннях вчителів мають стати питання якості діючих підручників, а саме: відповідність змісту сучасним вимогам суспільства, яке постійно змінюється; їх адаптованості до шкільної програми, доступності програмного матеріалу для учнів, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам. Треба проаналізувати зазначені питання. Висновки і пропозиції конференцій педагогічних працівників надіслати від кожного району і міста області до департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України. открыть »

Планування праці

Задачі, зміст і показники плану з праці План з праці – це один з розділів плану діяльності підприємства, його ціль – обґрунтувати показники з праці та забезпечити ефективне використання трудових ресурсів. План з праці представляє собою систему кількісних і якісних показників, які відображають потребу підприємства у трудових ресурсах і заробітній платі і їх використання. Найважливішими задачами планування соціально-трудових показників в умовах ринкової економіки є забезпечення повної зайнятості трудових ресурсів, високої продуктивності праці, створення нормальних умов для роботи персоналу, підвищення рівня оплати праці, якості життя працівників. Планування трудових показників дозволяє вирішувати такі задачі: обґрунтування планової чисельності працівників; розрахунок додаткової потреби кадрів, визначення джерел набору нових працівників, форм навчання і підвищення кваліфікації; встановлення оптимальних пропорцій в чисельності персоналу, зайнятого у виробництві, сфері обслуговування і управлінні; виявлення резервів росту продуктивності праці, посилення матеріальної зацікавленості кожного працівника і колективу в цілому в кінцевих результатах діяльності. открыть »

Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

При цьому змінюється роль педагога професійного навчання (викладача і майстра виробничого навчання). Замість виконання старої функції як головного джерела знань він стає організатором, котрий допомагає учню здобувати знання із різних джерел інформації. Педагог нового типу повинен володіти не тільки достатніми професійними знаннями, а й широкою ерудицією, високою інформаційною та комунікативною культурою, здатністю до мотивації студентів. На нашу думку, вкрай потрібна принципово нова Концепція професійно-педагогічної освіти. Професійно-технічними навчальними закладами України з 1996 року впроваджується модульна технологія навчання в рамках Проекту ПРООН/МОП «Впровадження гнучких програм професійного навчання для безробітних». Відповідно до завдань Проекту здійснюється підготовка кадрів, розробка пакетів модульної навчальної документації та їх апробація, формується інфраструктура, необхідна для широкого впровадження модульного підходу в сферу професійного навчання незайнятого населення. Здійснювалися заходи, спрямовані на підвищення мотивації педагогічних працівників, які беруть участь у професійному навчанні за модульною технологією. открыть »
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
448 руб
Раздел: Перчатки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

Вредные факторы

Закону на роботах із шкідливими й важкими умовами праці, передбачених законодавством, що діяло раніше, визначається статтею 100 даного Закону.  Контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення цих списків покладаються на органи Державної експертизи умов праці. открыть »

Финансовая политика и инструменты ее реализации

На виконання Указу Президента України від ЗІ липня 1996 р. № 621 "Про заходи щодо реформування податкової політики" Кабінет Міністрів підготував пакет законодавчих актів щодо вирішення першочергових завдань із реформування податкової політики і зниження податкового тягаря на товаровиробника, які подані на розгляд Верховної Ради. У цьому пакеті — пропозиції щодо вдосконалення порядку справляння податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, прибуткового податку, акцизного збору, місцевих податків і зборів, податку із власників транспортних засобів, машин і механізмів. На розгляді у Верховній Раді України знаходяться законопроекти "Про податок на нерухоме майно (нерухомість)", "Про забезпечення розвитку вітчизняного підприємництва та збалансування доходів і видатків бюджету", "Про здійснення платежів на території України та порядок забезпечення податкових зобов'язань" і деякі інші проекти. У законопроектах пропонується: — зменшити податкове навантаження на суб'єкти підприємницької діяльності в першу чергу за рахунок скорочення відрахувань від фонду оплати праці до державних цільових фондів (Пенсійного фонду, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Фонду сприяння зайнятості населення); — скасувати відрахування до ряду інших фондів; — визначитися з новими підходами в оподаткуванні прибутку підприємств і доходів громадян; — розширити податкову базу шляхом значного скорочення пільг у процесі оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб, сплати податку на додану вартість та деяких інших видів пільг. открыть »

Фінансові потоки у неприбуткових організаціях

Кафедра фінансів і кредитуДипломна робота Фінансові потоки у неприбуткових організаціяхКиїв, 2007ЗмістВступ 1. Теоретичні основи аналізу фінансових потоків у неприбуткових організаціях 1.1 Класифікація неприбуткових організацій 1.2 Фінансові потоки у неприбуткових організаціях 1.3 Порядок складання звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ 1.4 Світовий досвід регулювання діяльності неприбуткових організацій 2. Аналіз фінансовий потоків Товариства Червоний Хрест України 2.1 Характеристика діяльності організації 2.2 Аналіз господарської діяльності ТЧХУ 2.3 Аналіз фінансових потоків ТЧХУ 3. Розробка та обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності фінансової діяльності неприбуткових організацій 3.1 Пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства як передумови створення фінансової бази для діяльності неприбуткових організацій 3.2 Рекомендації щодо запобігання порушенням у фінансовій звітності неприбуткових організацій Висновки Список використаних джерел Вступ Неприбуткові організації (НПО) відіграють важливу роль у світовій економіці і у багатьох національних економіках та соціальних системах. Їх зусилля доповнюють діяльність урядового та бізнес секторів щодо надання важливих послуг, підтримки і надії для тих, хто їх потребує в усьому світі. открыть »

Розвиток РПС

Слід зазначити, що з групи методів, які включено до спеціальних економічних зон, для України, враховуючи тип і нинішній стан її економіки, в тому числі стан соціальної інфраструктури в регіонах, доцільно робити акцент на зонах, і в першу чергу - зонах вільного підприємництва та територіях пріоритетного розвитку. Зазначені пропозиції щодо вдосконалення механізму управління регіональним розвитком, утому числі депресивними регіонами, мають концептуальний характер тому потребують дальшого детального опрацювання і конкретизації. Це залучення ширшого кола відповідних фахівців та належне фінансове забезпечення проведення майбутніх досліджень. Така робота має бути проведена під наглядом Міністерства економіки України із залученням спеціалістів регіональних органів управління та наукових установ відповідного профілю. Список літературиРозміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / За ред. В.В.Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: Либідь, 1998, —С. 369—386. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. К.: Вища школа, 1998.— С. 191—208. открыть »
Бокс для подвесных папок "Eagle", А4.
Складной бокс для подвесных папок форматов А4 и FC. Легко собирается. Имеет алюминиевые планки для дополнительной прочности и специальный
997 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Мармелад. Спящая собака" (с наволочкой 70х70 см).
"Мармелад" — качественное постельное белье для детей от 4 до 12 лет, которое помогает родителям создать уютную атмосферу детской
1229 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
369 руб
Раздел: Более 24 цветов

Організація діловодства в музеї

Визначимо завдання роботи: Визначення нормативно-правової та законодавчої бази музейної справи; Визначення напрямків роботи музеів – пріорітети музейної політики; Зробити дослідження у системі обліку музейних фондів (організація інвентаризації, реєстрації) а також визначити основні вимоги до складання документів ( актів, карток реєстрації тощо) та навести приклади складання поточних та основних документів обліку музейної справи. Визначити основні вимоги щодо зберігання документів; У кінці роботи зробити висновки на навести пропозиції щодо вдосконалення системи музейного діловодства на Україні. У даній роботі використовуються наступні терміни: Музейний фонд України – це сукупність рухомих пам - К., 1995.-422с.10. Шмит Ф.И. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерки истории и теории музейного дела. - Харьков, 1999.- 378с. открыть »

Как выбрать тему для разных видов рефератов, докладов, контрольных, курсовых. Скачать реферат.