РЕФЕРАТЫ КУРСОВЫЕ ДИПЛОМЫ СПРАВОЧНИКИ

Найдены рефераты по предмету: Философия

Техника как социальный феномен

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

смотреть на рефераты похожие на "Техника как социальный феномен " Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра: АСОІУ Контрольна робота з курсу "Філософія" Тема: "Техніка як соціальний феномен" Виконав: Прийняв: Студентка групи ЗІС-01 Викладач Соколова Наталія Сергіївна м.Київ 2002р. План.Вступ 1. Поняття техніки. Різні тлумачення поняття техніки. 2. Розвиток техніки. Закономірності розвитку техніки і технічний прогрес. 3. Взаємодія техніки і суспільства 4. Проблеми і протиріччя розвитку техніки Висновок Вступ Наука і техніка як напрямки людської діяльності існують віддавна. Однак, якщо в минулих сторіччях проблеми цих областей цікавили лише вузьке коло причетних до них інтелектуалів, а відношення до техніки було сугубо прикладним, то наш час висунув обидва ці явища у центр суспільної уваги, залучило до них погляди мільйонів людей. Осмислення їх значимості для історії і кожної людини стало задачею філософської думки. Зараз філософія техніки і філософія науки сформувалися як відносно самостійні області теоретичного пошуку, не менш значимі, чим традиційні онтологія і гносеологія. Необхідно відзначити, що якщо наука - древній об'єкт філософської рефлексії, то техніка стала предметом професійного філософського аналізу порівняно недавно. Звичайно ж мислителі Древньої Греції, епохи Відродження, і Нового часу зверталися до розгляду теоретичних і філософських проблем техніки, однак, перші зачатки саме філософії техніки виникли в XIX столітті в Німеччині, Франції, на початку XX століття - у Росії (роботи П. А. Энгельмейера). Середина нашого сторіччя породила могутній сплеск уваги до цієї проблеми. Мартін Хайдеггер, Карл Ясперс, Томас Веблен, Олвин Тоффлер і ряд інших філософів (у т.ч. наших співвітчизників) поставили найгостріші проблеми щодо онтологичного статусу і генезису техніки, її сутності, феноменологичних характеристиках і перспективах майбутнього розвитку. Стрімкий розвиток техніки обумовив її усеосяжний вплив на сучасний світ. Визначальний вплив техніки випробують такі соціальні сфери й інститути як економіка, екологія, наука, політика і т.д. У нашому столітті це принциповим образом змінює соціальний статус техніки, перетворює її у фактор, що визначає майбутнє людства. Немаловажне й інша обставина. Сучасна техніка усе більше створюється зусиллями колективної творчості, особливо якщо мова йде про складні системи. Вона вимагає величезних витрат, нерідко ґрунтується на таких інтенсивних процесах, що можуть бути небезпечні і руйнівні. Техніка завжди зв'язана з людиною. Люди і техніка взаємодіють між собою не тільки на виробництві, але й у побуті, У повсякденному житті. Це спілкування підсилюється разом зі зростаючою технізацією громадського життя. Техніка нашого часу більше не техніка минулих століть. Технічний розвиток досягло такого рівня, що, у принципі, людина може здійснити будь- як своє бажання, усе менше і менше залишається неможливого для людини, оснащеного технікою. Усе це загострює проблему наслідків технічного розвитку. Людина так глибоко проникає в надра природи, що по суті своєї технічна діяльність у сучасному світі стає частиною еволюційного процесу, а людина - співучасником еволюції.

Саме вона пояснює різноманіття форм дійсності і світів, у яких живе сучасна людина, неоднозначність правил, що регулюють її життя, метафоричність розуміння нею світу й себе самої. Філософська концепція техніки М.Хайдеггера (1889-1976) протистоїть антропології техніки і її можна назвати онтологією техніки. У центрі його робіт - онтологична інтерпретація техніки, її зв'язку з буттям, аналіз її в контексті відносини людини з буттям. Він не приймає уявлення про техніку як засобі й як утіленні людської діяльності, інструментальний і антропологічний підходи до техніки. Неявно полемізуючи з Ортегой-и-Гассетом і К. Ясперсом, Хайдеггер бачить у техніці спосіб конструювання світу. Техніка несе із собою і виражає в собі нове відношення людини до світу, новий спосіб розкриття буття. У цьому техніка споріднена мистецтву і сполучена з щирим пізнанням. Подібно мистецтву техніка - творчість, що відкладається в добутку, а оскільки всякий добуток виводить з неявного у відкритість, техніка відноситься до тієї ж області, де збувається істина. Однак, сучасна техніка зв'язана з забуттям буття і його відкритості. У цьому джерело тієї погрози, що несе із собою техніка. Вона формує сугубо технічний спосіб конструювання світу, де природа виявляється постачальником енергії і матеріалів, ставиться на службу виробництва як добуванню нових матеріалів, нової енергії, нової сировини. Техніка з розкриття таємності буття перетворюється у виробляюче, видобувне розкриття, для якого буття, що стало сущим, поставлене як таке "дещо", функціонально використовуване людиною. Своєрідність сучасної свідомості полягає в тім, що онтологічна природа техніки, її спряженість з Таємницею Буття зникає. Спосіб виявлення сутності техніки, форма розкриття таємності буття, що править сучасною технікою, не будучи чимось технічним Хайдеггер називає поставом (Ge-s ell). Особливостями цього способу відносини людини до буття, що з найбільшою силою виражено в техніку і яке, по Хайдеггеру складає місію і долю людини, є: 1) перетворення природи в матеріал і джерело поставляння енергії; 2) уніфікація, що не осягає різноманіття і диференційованість буття; 3) функціоналізація, що применшує індивідуальну самостійність речі; 4) протиставлення суб'єкта й об'єкта при який об'єкт включений у систему видобувного надання, свідомість відокремлено від сущого, а суб'єкт, що ототожнюється з опредмечиванием стає лише моментом розвитку технічних засобів; 5) підпорядкування усього і вся планувальному і розрахунку, що проектує ; 6) установка на панування, що не обмежується лише здійсненням волі, а є способом онтологічній конституції і світу, і речі, і природи; 7) вирішальне значення виробництва, що редукується до праці, що обробляє, добування і виготовлення; 8) утилізація усього і вся та заміщення природних речей ерзацами; 9) наростання ризику разом з технічним прогресом і небезпеки техніки для всієї цивілізації, зв'язане з тим, що видобувне виробництво виявляється забуттям буття, що техніка спричиняє відволікання від істини буття, його уречевлення; 10) технізація природознавства і всієї науки, що виникла разом з поворотом новоєвропейського мислення в XVII в. й привела до збільшення технізації світу.

Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный

Причина розвитку техніки - центральна проблема, але дуже важливо і те, як протікає цей розвиток, у чому виражається, які основні закономірності лежать у його основі. Розвиток техніки - складний процес, що представляє собою сукупність змін у природній основі, елементах, структурі і функціях технічних пристроїв і технічних систем. Цей процес пов'язаний завжди або з поліпшенням існуючої техніки, або зі створенням принципово нової. Як уже відзначався вище - розвиток техніки глибоко діалектичний і неминуче містить у собі кількісні і якісні зміни, періоди еволюційного руху і глибокі революційні перетворення. Як і усе в природі, техніка, звичайно ж розвивається по діалектичних законах єдності і боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, і заперечення заперечення. Вплив цих основних законів на техніку показано в роботах відомого радянського вченого С. В. Шухардина. Закон єдності і боротьби протилежностей виявляється у формі боротьби нового зі старим, і не тільки в боротьбі прогресивних науково - технічних ідей з ідеями консервативними, але й у формі виникнення і розвитку нового, його співіснування зі старим, і поступового витиснення останнього. Закон заперечення заперечення виступає у формі нібито повернення до старих технічних ідей і використання їх на новій технічній основі. Закон переходу кількісних змін у якісні і назад знаходить вираження в еволюційному і революційному розвитку факторів, що впливають на продуктивну силу праці. Ці основні закони діалектики впливають на розвиток техніки і технічного прогресу в цілому. Вплив цих законів виражається у факторах технічного прогресу, але перш, ніж ми перейдемо до їх розгляду, необхідно відзначити, що технічний прогрес на усіх своїх етапах і у всіх своїх проявах невіддільний від науки, що пронизує розвиток техніки. Науковий прогрес і прогрес техніки усе більше зливаються в єдине ціле, у єдиний науково-технічний прогрес, що має свої ознаки й особливості. Першою ознакою технічного прогресу є перехід кількісних змін у якісні. Закономірне відмирання старого і виникнення нового, більш зробленого і прогресивного, характерно для розвитку всього існуючих. У цьому - суть прогресу і суспільства в цілому і будь-якій області громадського життя, виробництва, науки і техніки. Однак, така поступова зміна означає еволюційний розвиток, що відповідає лише кількісному росту технічних показників (параметрів). Різні нововведення в конструкції збільшують КПД, швидкість надійність, спрощують керування, але кожний з таких параметрів одержує не якісні, а тільки кількісні зміни, тому що і до цього ті ж самі якості були характерні для цих конструкцій, перехід кількості в якість у такій зміні не має місця. Нова якість припускає виникнення принципове нової об'єктивної реальності. Стосовно до техніки в цілому це означає появу штучно створених знарядь праці (технічних засобів), уперше здатних виконувати зовсім нові задачі. Перехід кількості в якість, виникнення техніки нової якості завжди є революційним процесом, являє собою революцію в техніку. Такими революціями були поява залізних знарядь, водяних і вітряних двигунів, автоматичних ліній та ін.

Самоучитель игры на мировой шахматной доске

Сборник: Конструирование Будущего. Журнал исследовательской группы № 1, Т. 1, 2003 г. СПб., Corvus, 2003. 1. Боровиков С. Самоуправляемая прокрустика. 2. Васильев Л. Переслегин С. Генеральный штаб гражданского общества. 3. Градировский С. Государство и антропоток. 4. Дельеядо Ф. Управленческие «двойки». 5. Зин В. Управление межсекторным взаимодействием (по опыту общественных организаций Южно-Сахалинска). 6. Ивашинцов Д. Управление познанием. 7. Исмаилов Р. Управление в условиях кризиса. 8. Неклесса А. Глобальная трансформация и российский узел: социальные конструкции постиндустриальной эры. 9. Переслегин С. Динамическая бюрократия или Центр Управления Будущим. 10. Переслегин С. Рефлексивные механизмы управления. Вторая междисциплинарная конференция «Форум Будущего»: «Коммуникации бизнеса – бизнес коммуникаций», 24-25 сентября 2003 г. 1. Переслегин С. Коммуникационные сети и коммуникативные техники. Конференция «Феномен Санкт-Петербурга», СПб, август 2001 г. 1. Переслегин С. Санкт-Петербург как транслятор культур, Феномен Санкт-Петербурга, СПб, 2003 г ... »

Формирование ценностных ориентаций студенчества в КНР и России

Студенчество — это социальная общность подлинно сосоциокультурного характера, поскольку, по утверждению П.А. Сорокина, любая социальная человеческая группа обязательно предстает как феномен культуры, а любой реально существующий феномен всегда является и социальным феноменом. Студенчество, по классификации П. Сорокина, бесспорно может быть отнесено к важным социальным группам, повторяющимся во времени и пространстве, оказывающим сильное причинно — смысловое влияние на огромное множество индивидов, на другие социальные группы, на ход исторического развития человечества и на социокультурный мир в целом. Студенчество выступает как многогранный срез социокультурной жизни общества, и представляет благодарный предмет для его исследования. «Одним из важнейших итогов анализируемых исследований, оказавших значительное воздействие на направленность последующего развития социологиии российского студенчества, является многофакторность детерминации образовательно — профессиональных ориентаций студенчества». Все это со всей необходимостью говорит о факте о возрастании креативной роли студенчества в процессе общественных преобразований. Таким образом, студенчество представляет собой не только передовой отряд молодежи, но и, будучи высокообразованной и высококультурной частью общества, студенчество выступает как инновационный резерв и потенциальная элита общества в целом, которая аккумулирует в своих идеях потенцию будущих политических, культурных и экономических преобразований в обществе. 1.2 Ценностные ориентации и их особенности у студенческой молодежи Традиция изучения ценностных ориентаций общества в целом и его групп в частности выработала за продолжительное время своего существования множество определений этого важного понятия социологии. открыть »
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

Постмодернизм. Энциклопедия

Таким образом, синтетическая программа современной Ф.Т. предполагает контекстное исследование своего предмета: формируются такие проблемные поля Ф.Т., как развитие техники в системе общества, ее функции, роль и статус в истории цивилизации, социокультурные и гуманитарные аспекты развития техники и т.п. Исходным методологическим основанием Ф.Т. выступает технологический детерминизм как сформулированный еще в 19 в. принцип определяющей роли техники в социальном процессе. Технологический детерминизм представляет собой своего рода аксиоматическую систему, включавшую в себя следующие постулаты: во-первых, техника обладает "автономией развития" - как в смысле наличия имманентного эволюционного потенциала и собственной логики развития, так и в смысле независимости от социокультурного контроля и самодостаточности оснований (вплоть до понимания техники в качестве causa sui); во-вторых, развитие техники понимается как прогресс (и в том плане, что все без исключения технические новации прогрессивны, и в плане исчерпанности социального прогресса как такового прогрессом техники); в-третьих, развитие техники носит эмерджентный характер (англ. to emerge - внезапно возникать), т.е. не испытывает никакого детерминационного влияния извне, со стороны других социальных феноменов, - напротив, выступая финальной детерминантой всех социальных преобразований и культурных модификаций (на базе этого постулата в Ф.Т. складывается концепция культурного отставания) ... »

Судьба человека в современном мире

Индусское религиозное и философское сознание отстраняет от себя историю, оно антиисторично. Но жизнь индусского народа от этого не была более счастливой. Он жил в страшной бедности и скудости и в страшной социальной неправде, в кастовом строе, в котором парии не считались людьми. Христианство исторично, оно признает смысл истории и оно действует в истории. В истории произошло боговоплощение. Но христианство, будучи силой исторической и делая христианские народы историческими, никогда не могло реализовать себя в истории. Объективация христианства находится под знаком всякой объективации. Объективированное в истории христианство делается социальным феноменом со всей ограниченностью и относительностью социальных феноменов, оно подчиняется социальной обыденности. Христианство принимает историю, действует в истории, и оно сталкивается с историей, и нельзя узнать его духа в исторической объективации. Для христианства в известном смысле всякая человеческая душа более значит и более стоит, чем вся история со своими империями, войнами, расцветами цивилизаций, переворотами ... »

Информационная культура как качественная характеристика жизнедеятельности человека

Не случайно проблемы развития культуры и воздействие на это развитие различных факторов - природы, техники, политики и др. является одной из вечных проблем философской рефлексии. Ныне на первый план выдвигается проблема взаимоотношения культуры с бурно развивающимся научно-техническим прогрессом. Отмечая органическое единство культуры и техники нельзя не видеть и сложные взаимоотношения между ними, которые не имеют однозначной трактовки. Сложность этих взаимоотношений и различия в понимании проблемы объясняется, с одной стороны, тем, культура – многогранный социальный феномен, включающей в себя разнообразные элементы – от материального производства до таких элитарных сфер, как искусство, философия и другие духовные области. Безусловно одинакового механизма взаимоотношения техники с этими столь отличными составляющими культуры быть не может. С другой стороны, самой технике тоже не занимать сложности, она включает в себя самые разнокачественные артефакты – от молотка до компьютера. Здесь тоже нет места стандартному взаимоотношению различных видов технических устройств с культурой. Наконец, следует учесть и то обстоятельство, что в процесс взаимовлияния культуры и техники почти всегда вплетаются социальные, политические, философские, моральные и иные обстоятельства. открыть »
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

Культурная жизнь общества: поздний "сталинизм", "оттепель", "застой"

Этот новый взгляд на себя, на мир, на судьбу страны формировался у фронтовиков не только под воздействием личной ответственности, но и в результате осмысления новой информации, которую принесла война. Она же стала своеобразным местом общения между людьми, жизненные дороги которых в мирное время часто не пересекались. На фронте встретились деревня и город, недоучившиеся студенты и недавние заключенные. Послевоенная молодежь во многих отношениях представляла собой особый социальный феномен. Молодые люди во время войны рано повзрослели, и у них имелся запас внутренней самостоятельности и зачатки чувства гражданственности. Это подрывало идейные основы тоталитарного режима. 8,5 млн. человек, демобилизованных с 1945 г. по 1948 г. из 11-миллионой советской армии, представляли собой внушительную социальную силу. Гонка вооружений и борьба за влияние на мировое общественное мнение заставили советское руководство значительно увеличить ассигнование на науку и технику. Финансирование науки в бюджете страны 1946 г. увеличились в три раза. В основном дополнительные ассигнования шли на разработку вооружений. Еще в августе 1945 г. был создан Специальный комитет в составе Л.П. Берия, Г.М. Маленкова, Н.А. Вознесенского, В.Л. Ванникова, И.В. Курчатова, П.Л. Капицы, М.Г. Первухина и др. На комитет возлагалось «руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана». открыть »

Философия техники

Наконец, пятое положение таково: влияние техники на природу, человеческое окружение и самого человека является неотъемлемый моментом техники. ЗаключениеХХI век может быть охарактеризован как всё расширяющееся использование техники в самых различных областях социальной жизни. Техника начинает всё активнее применяться в различных сферах управления. Она реально начинает воздействовать на выбор тех или иных путей социального развития. Эту новую функцию техники иногда характеризуют как превращение её в социальную силу. При этом усиливаются мировоззренческие функции техники и её роль как непосредственной производительной силы. Современная философия техники рассматривает развитие техническое познание как социокультурный феномен. И одной из важных её задач является исследование того, как исторически меняются способы формирования нового технического познания и каковы механизмы воздействия социокультурных факторов на этот процесс. Философия техники не ставит своей обязательной задачей чему-то учить. Она не формулирует никаких конкретных рецептов или предписаний, она объясняет, описывает, но не предписывает. открыть »

Страноведческая характеристика Японии

Границы: на севере — с Россией (о. Сахалин, Курилы), на юге — с Филиппинами, на западе и северо-западе — с Китаем и Южной Кореей. Все границы морские. Острова, входящие в состав Японии, образуют дугу вдоль восточной части Азии общей протяженностью около 3400 км, протянувшейся между 20о 25 в настоящее время почти прекратились, но феномен японской экономики продолжает вызывать повышенный интерес. В самом деле, почему страна с огромной внешнеэкономической зависимостью, практически лишенная природных ресурсов, несмотря на все неурядицы и катаклизмы последних двух десятилетий, продолжает неуклонно укреплять свои экономические (а вместе с ними и политические) позиции на мировой арене? Сохраняя роль мирового лидера по многим важнейшим направлениям научно-технического прогресса, Япония при этом демонстрирует чрезвычайно высокую степень адаптации к постоянно меняющимся условиям развития экономики. Эти перемены происходят не просто на базе технологических инноваций, но в непрерывном и весьма сложном взаимодействии техники, технологии и экономических и социально-политических факторов. открыть »

Массовая культура современного общества

XX век - это преодоления пространственных ограничений макромира. Усилиями разума человек проникает в тайны микромира и галактические широты космоса. Человек осознает себя частью Вселенной. Его космичность осязается в полетах на другие планеты, в спутниковых системах мировой связи и др. XX век - это век научно-технической революции. Качественно изменилось значение и место техники в человеческом мире. На смену техническим устройствам, которые в XIX веке заменяли и усиливали физические способности человека, пришла новая техника, ее приборы и агрегаты теперь стали заменять и во многом усиливать интеллектуальные способности человека. Компьютер изменил и производственную и бытовую культуру нашего мира. В рамках определенной исторической эпохи в мире всегда существовали различные культуры. В современном обществе особое значение приобрела «массовая» культура. Интерес к явлению массовой культуры возник довольно давно и на сегодняшний день существует немало исследований,  теорий и концепций «массовой культуры». Авторы большинства из них склонны рассматривать ее как особый социальный феномен, имеющий свой генезис, специфику и тенденции развития. Вспомним наиболее влиятельные из этих теорий. открыть »
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

Философия техники: общие основания

Философия техники: общие основания В фокусе изучения философии техники, что вполне естественно, стоит феномен и сущность техники. Как феномен техника выступает в виде машин и орудий, но сегодня также как технические сооружения и даже техническая среда. К феноменальным характеристикам техники относятся также знания, используемые в технике, и различные культурные "тексты", в которых обсуждается техника, и техническое поведение людей. В отличие от феноменальных описаний, используемых в философии техники как эмпирический материал, осмысление сущности техники – это ответ на такие фундаментальные вопросы как: в чем природа техники, как техника относится к другим сферам человеческой деятельности – науке, искусству, инженерии, проектированию, практической деятельности, когда техника возникает и какие этапы проходит в своем развитии, действительно ли техника угрожает нашей цивилизации, как это утверждают многие философы, каково влияние техники на человека и природу, наконец, каковы перспективы развития и изменения техники. открыть »

Проектирование как самостоятельная сфера культуры

Впервые термин "философия техники" был введен в русский лексикон инженером – теоретиком Петром Клементьевичем Энгельмейером в 90-х годах XIX века . Философия техники исследует: 1) Феномен техники в целом; 2) Место в общественном развитии; 3) Широкую историческую перспективу техники. Термином "техника" с объективной точки зрения обозначают совокупность материальных средств, создаваемых человеком для облегчения и повышения продуктивности человеческой деятельности. Т.е. техника представляет собой мир орудий, машин и автоматов, созданных человеком и человека обслуживающих. В данном случае под понятием "техника" понимаются "технические объекты", которые являются результатом материального производства и служат удовлетворению различных человеческих (общественных) потребностей, подчеркивая только объектные аспекты техники . С субъективной стороны "техника" – совокупность знаний, опыта, способность создавать или организовывать некоторую деятельность, необходимую для создания технических объектов и способов их использования . открыть »

Шпора по философии

Но артефакты есть символы чел деятельности, и их необходимо оценивать с социолог точки зрения. Какой оценки заслуживает феномен технико- символического бытия чел? Техника вооружает чел, делает его более сильным, быстрым, здоровым. В то же время она его ослабляет, укорачивает жизнь, ведет к болезни. Признается необходимость поиска оптимального сочетания разнообразных последствий техн бытия. 2. Взаимоотношение техники и науки. техника раньше понималась как прикладная наука, в основном прикл естествознание. Теперь она оказывает большое влияние на науку. Сама преобразовалась в нечто. В отличие от научного подхода техн не есть охота за знанием, а стремление действовать, производить аппараты и технологии. Пока в основном у нас учат естественно- научному подходу, а не искусственно-техническому. 3. ПРоблема оценки техники. НЕобходимо применение фрагментации и редуционизма, систематическая оценка техники, сопоставление альтернатив, предотвращение нежелательных последствий. Идеалы техники --- технические проекты должны быть разумными, полезными, безвредными для человека, соответствовать истинно человеческому, их временные горизонты должны быть обозреваемы. открыть »
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

На пути к постиндустриальному обществу

В постиндустриальном обществе важнейшие решения относительно роста экономики и ее сбалансированности будут исходить от правительства, но они будут основываться на поддерживаемых правительством научных исследованиях и разработках (НИР), на анализе соотношения затрат с эффективностью; принятие решений в силу сложного переплетения их последствий будет приобретать все более технический характер. Бережное отношение к талантам и распространение образовательных и интеллектуальных институтов станет главной заботой общества. Для постиндустриального общества будет характерна новая элита, основанная на квалификации, получаемой индивидами благодаря образованию, а не на обладании собственностью, наследуемой или приобретаемой за счет предпринимательских способностей, и не на политической позиции, достигаемой при поддержке партий и групп. Соединение науки, техники и экономики находит выражение в феномене НИР, который, по мнению Д. Белла, должен играть все более важную роль в обществе, ориентированном в будущее. Ориентированность в будущее - еще одна черта постиндустриального общества - предполагает контроль за технологиями, оценку технологий, разработку моделей технологического прогноза. открыть »

Билеты по философии (кандидатский минимум)

Но артефакты есть символы чел деятельности, и их необходимо оценивать с социолог точки зрения. Какой оценки заслуживает феномен технико-символического бытия чел? Техника вооружает чел, делает его более сильным, быстрым, здоровым. В то же время она его ослабляет, укорачивает жизнь, ведет к болезни. Признается необходимость поиска оптимального сочетания разнообразных последствий техн бытия. 2. Взаимоотношение техники и науки. техника раньше понималась как прикладная наука, в основном прикл естествознание. Теперь она оказывает большое влияние на науку. Сама преобразовалась в нечто. В отличие от научного подхода техн не есть охота за знанием, а стремление действовать, производить аппараты и технологии. Пока в основном у нас учат естественно-научному подходу, а не искусственно-техническому. 3. ПРоблема оценки техники. НЕобходимо применение фрагментации и редуционизма, систематическая оценка техники, сопоставление альтернатив, предотвращение нежелательных последствий. Идеалы техники --- технические проекты должны быть разумными, полезными, безвредными для человека, соответствовать истинно человеческому, их временные горизонты должны быть обозреваемы. открыть »

Измененные состояния сознания

Область, таящая в себе еще много загадок. Сновидения – окна в иные миры. Засыпание – универсальная защита мозга. Как и всякое физиологическое явление, засыпание имеет свой нейрохимический язык, свои индивидуальные характеристики работы мозга. Сон устраняет заслон бодрствующего сознания, открывая дорогу творчеству сновидений, и тогда подсознание может повести нас в фантастические миры, в переживания других жизней. Индусы считали, что продвинутые йоги могут делать в своих сновидениях практически все. Существует древний опыт моделирования снов, опыт осознания себя во сне. Это и есть феномен «осознанных сновидений». Техники создания определенного настроя в бодрствующем состоянии с целью переноса его в сновидение используются тибетскими буддистами уже более тысячи лет для достижения осознанности своего бытия. тщательный опрос людей о формальной природе (в противоположность конкретному содержанию) их снов обнаруживает существование многих отличий между сновидениями разных людей. Например, всегда было известно, что одним снятся цветные сны, а другим черно-белые. Этот факт индивидуальных отличий предполагает, что сны одного человека могут отличаться не только по количественному критерию (например, по интенсивности образа, аффекту, ощущению контроля ит.д.), но, вероятно, и по качественному, т.е., что в действительности сновидения могут быть психологически и эмпирически обособленными феноменами, которые огульно объединяют под общим термином «сон». открыть »

Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

Крепостное право вошло в кровь и плоть России, став привычным, будничным явлением. Его охраняло самодержавие, имевшее в своем распоряжении огромный государственный аппарат. Крестьянство вместе с духовенством и купечеством пребывало скорее в допетровской Руси. Дистанция между культурой дворянства и др. сословий, возникла не изнутри, её создало усвоение западной культуры. Складывается конфликт между просвещенным меньшинством (культурной элитой) и консервативно настроенным большинством. Наблюдается социальный феномен: петровские реформы изменили положение благородного сословия в сторону Запада, а «подлых» людей – в сторону Востока. Приоритет государственной службы характеризует переход от традиционного аграрного общества к индустриальному обществу. §2.3. Становление абсолютизма в России.В XVIII веке вестернизация культуры выступала как средство её ориентации относительно европейских и западных ценностей, а внешняя демократия жизни служила укреплению абсолютизма восточно-деспотического типа, являясь подчас средством социо-культурной мимикрии деспотизма, под личиной Просвещения. открыть »
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика

Особенности невербального общения в деятельности учителя

Он понимает общение как социальный феномен и подходит к нему как к условию любой деятельности человека: «Общение – система целенаправленных и мотивированных процессов, обеспечивающих взаимодействие людей в коллективной деятельности, реализующих общественные и личностные, психологические отношения и использующих специфические средства, прежде всего язык» (25). Позицию А.А.Леонтьева поддерживают и другие исследователи. В частности, В.Н.Парфенов отмечает, что любая деятельность невозможна без общения, которое понимается им как процесс взаимодействия индивидов. Далее он подчеркивает, что общение необходимо для установления взаимодействия, благополучного для процесса деятельности. Близка точке зрения А.А.Леонтьева и позиция М.С.Кагана, согласно которой общение рассматривается как коммуникативный вид деятельности, выражающий «практическую активность субъекта» (12). При этом ученые утверждают, что общение как вид деятельности может иметь самостоятельное значение и прямо не обслуживать какие-либо другие виды деятельности, однако, замечает А.А.Бодалев, «в подавляющем большинстве случаев межличностное общение почти всегда оказывается вплетенным в ту или иную деятельность и выступает как условие ее выполнения (вне общения людей друг с другом немыслимы процессы труда, учения, игры)» (4, С.29). Приведенные трактовки общения в основном даются с позиции говорящего индивида. открыть »

Власть как общественное явление

Основными компонентами власти являются: 1) субъект; 2) объект; 3) средства (ресурсы). Субъект власти воплощает в себе её активное начало власти. Им может быть личность, орган, организация, социальная общность и др. Для реализации властных отношений субъект должен обладать рядом таких качеств, как желание властвовать и воля к власти. Помимо этого субъект власти должен быть компетентным, должен знать состояние и настроение подчиненных, уметь использовать ресурсы, обладать авторитетом. От приказа, характера содержащихся в нем требований во многом зависит отношения к нему объекта (исполнителей) – второго важнейшего элемента власти. Власть никогда не является свойством или отношением лишь одного действующего лица, конечно, если не иметь в виду власть человека над самим собой, но это уже психологический, а не социальный феномен. Власть – всегда двустороннее отношение взаимодействие субъекта и объекта. Власть не мыслима без подчинения объекта. Где нет объекта, там нет власти. Масштабы отношения объекта к субъекту власти простираются от ожесточенного сопротивления, борьбы на уничтожения до добровольного, воспринимаемого с радостью повиновения.Взаимодействие между ними и определяет, всю палитру отношений, выражаемых в русском языке понятиями «господство» и «подчинение», «воля» и «сила», «контроль» и «распределение», «руководство» и «лидерство», «управление» и «давление», «властвование» и «влияние», «авторитет» и «насилие», и т.д5. Таким образом, отношения «господства и подчинения» агентов власти составляют центральное звено механизма социального общения между людьми, при котором его участники признают сложившийся порядок властных отношений легитимным, т.е. социально значимым и необходимым способом и стереотипом взаимодействия людей в обществе. открыть »

Как выбрать тему для разных видов рефератов, докладов, контрольных, курсовых. Скачать реферат.